27 februari, 2011

Njurtransplantation och Donation

 

 

 

Det sker ca 300-400 njurtransplantationer per år I Sverige och njuren var det första organet som transplanterades med ett lyckat resultat år 1954. 

 

Necronjurtransplantation = en njure från en avliden

Living donor transplantation = en njure från en levande. (har lite bättre prognos)

 

Indikationer är att patienten genomgår dialys. 

 

 

Uremi

 

 

Uremi, även kallat urinförgiftning, är ett giftigt resultat av njursjukdom och innebär att njurarna är ur funktion.

 

Symtomen är:

 

Trötthet

Minskad aptit

Illamående

Klåda

Ödem

 

 

Kvävehaltiga nedbrytningsämnen utsöndras ej utan samlas i blodet. Utsöndringen av urea försämras i takt med försämringen av njurfunktionen och därmed höjs koncentrationen i blodet.

 

Uremi kan behandlas i första hand med läkemedel och ändrad kost, ex minskad proteinintag. När detta inte längre är tillräckligt blir det nödvändigt med dialys, antingen i form av hemodialys (bloddialys) eller peritonealdialys (påsdialys). 5 års överlevnaden i dialys är 20-25%. Den effektivaste behandlingen är njurtransplantation.

 

Ca 8000 erhåller aktiv uremi behandling idag.  Målet vid kronisk uremi är att bli njurtransplanterad och ca hälften av de patienter som har dialys genomgår njurtransplantation. Drygt 90 % har ett fungerande transplantat efter 1 år och efter 10 år har 70 % ett fungerande transplantat av de som lever.

 

Det finns ingen åldersgräns men transplantation är ovanlig vid en ålder över 70 år, eftersom patienten måste kunna tåla de starka medicinerna som ges för att motverka avstötning. Dessutom måste alla genomgå en utredning med provtagning samt undersökningar enl. en särskild mall som är gemensam för samtliga transplantationsenheter i Sverige.

 

Transplantationsenheterna finns i Göteborg, Malmö, Huddinge, Lund och Uppsala.

 

 

Kontraindikationer

 

  • Ischemisk hjärtsjukdom (patienten kan ha haft hjärtinfarkt, men måste dock ha god vänsterkammarfunktion)

 

  • Malignitet  - 2 år

 

  • Bristande compliance

 

  • Missbruk

 

  • Allvarlig psykisk sjukdom

 

  • Leversjukdom

 

 

Läkemedel

 

 

Dessa är de läkemedel som ges för att motverka en avstötningsreaktion och ges för alla typer av organstransplantation, de är tyvärr nefrotoxiska.  Man kan trappa ner dessa, dock kan man aldrig sätta ut dem helt utan efter en transplantation är detta en livstidsbehandling.  Det ges en trippelbehandling:

 

1. Sandimmun Neoral (cyklosporin) alt Prograf (takrolimus)

 

2. CellCept alt. Imurel (Azathioprin) Myfortic

 

3. Steroider

 

Det finns 2 läkemedel som ej är nefrotoxiska, dock har de ett sämre skydd mot akuta avstötningsreaktioner.

 

1. Rapamun (Sirolimus)

2. Certikan (Evirolimus)

 

Induktions- och rejektions behanding

 

 

ATG

Akut steroidresistent avstötning efter njurtransplantation: ATG-Fresenius används tillsammans med andra immunosuppressiva medel för att hämma immunsystemet och hindra organavstötning efter transplantation. Primärt används det i akuta avstötningskriser, där effekten av metylprednisolon varit otillräcklig.

 

OKT-3

Det är en monoklonal antikropp riktad mot CD3 receptorn, ett ytprotein på T-cellerna, vilket ger immunosuppression.

 

IL-2 blockerare (Zenapax, Simulect)

Simulect är indicerat som profylax mot akut avstötningsreaktion efter allogen de novo transplantation av njure hos vuxna patienter och barn (1-17 år)

 

Mabthera

Mabthera är en chimärisk, human/mus anti-CD20-antikropp som in vitro visats ge upphov till komplementmedierad cytolys (CDC) och antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC).

 

Glycosorb

Är en så kallad immunoadsorptionskolonn som är exklusivt utvecklad för att specifikt reducera den andel av antikropparna som är riktade mot blodgrupp A eller B. Andelen av dessa antikroppar är relativt låg och deras reducering påverkar inte nämvärt den totala mängden antikroppar.

 

Dagens behandling ger:

Färre akuta reaktioner och bättre transplantat överlevnad

 

Ökad risk för infektioner och andra sjukdomar som malignitet

 

Komplikationer

 

 

  • Rejektion
  • Infektion (CMV, pneumocystis carini och andra atyypiska infektioner)
  • Malignitet (lymfom, hudtumörer)
  • Läkemedelsbiverkan

 

Donatorutredning

- Nogrann anamnes och status

- Prover samt undersökningar enl mall. Renal angiografi, MR-angiografi

- Donationen ska ske efter egen fri vilja och donatorn måste vara FRISK

-Donatorn får även komma till Transplantationsenheten för bedömning

 

Man kan transplantera över blodgruppsgränserna mha immunosupression och detta ger ej ett sämre resultat.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!