01 december, 2009

Här kommer arbetet som vi gjorde om lösningsmedel orsakad encephalopati

clip_image001[10]

clip_image006

= Kriteriediagnos

4 Kriterier måste vara uppfyllda

clip_image001 Symtom föreligga med lösningsmedelsskada

clip_image001[1] Tillräcklig exponering

clip_image001[2] Psykologtest visar profil förenlig med lösningsmedelsskada

clip_image001[3] Differentialdiagnoser uteslutna

Symtom:

clip_image002 Försämrat minne

clip_image002[1] Håglös / orkeslös / uttalad trötthet

clip_image002[2] Led / Muskelvärk i hela kroppen

clip_image002[3] Nedsatt koncentrationsförmåga

clip_image002[4] Aggressionsutbrott / irritabilitet

clip_image002[5] Depression

Tillräcklig exponering / Samband

clip_image003 Exponering i minst 10 år (ej absolut tidsgräns)

clip_image003[1] Gränsvärde:

- Lacknafta; 300 mg/m3

- Toluen / Xylen 200 mg/ m3

Bedöma riskerna vid exponering för en blandning av ämnen med likartade och additiva effekter.

Ø Kvot mellan uppmätt genomsnittshalt av varje ämne och dess gränsvärde.

Ø Summerar alla kvoter och summan blir den sammanlagda hygieniska effekten (HE)

Ø Ensamt ämne, ifall halten och gränsvärdet är likadant = HE = 1

Ø Blandningar av ämnen med likartade effekter = HE = högst 1

Psykologtest visar profil förenlig med lösningsmedelsskada

- Q 16 formulär (screening)

Differentialdiagnoser uteslutna

v Depression

v Demens

v Sömnapnésyndrom

v Missbruk

v Skalltrauma

v Endokrina sjukdomar.

Konsekvenser

· Irreversibel hjärnskada à Ohälsa, nedsatt arbetsförmåga och ökad känslighet.

· Sämre livskvalitet och handicap.

Åtgärder

Ingen behandling:

Efter bekräftad diagnos ”lösningsmedelsorskad kronisk toxisk encefalopati”, ingen beh. erbjuds. Patienten återgår till distriktläkare.

· Ingen skillnad mellan de som fått akut rehab och kontroller.

· (Ett Stöd) De som fått information och vad som orsakat symtom och dess innebörd har mått lite bättre oavsett åtgärd. Bra att blanda in närstående anhöriga tidigt.

· Inga progredierande hjärnskador om exponering upphör, ingen hj

· Sjukdomsförloppet påverkas av den skadades svårighet till anpassning (Arbetsomskolning- och anpassningsproblem till nytt yrke eller nya arbetsuppgifter).

Problem: Okunskap om sjukdomens handikappande effekter hos många i vården, försäkringskassan och Arbetsförmedlingen à Lång tid och jobbig process innan FK gödkänner skadan som arbetsskada. Om YMK bekräftar diagnosen lösningsmedelsorsakad kronisk toxisk encefalopati blir processen kortare idag än tidigare.

clip_image008Hjälp och råd från distriksläkaren

· Aktivt liv,fritid (KASAM)

· möjlighet med nytt yrke eller nya arbetsuppgifter?

· Allmänna råd för ett sunt liv: Mat och motion, avkopplingstekniker. KBT kan ha positiva effekter vid kronisk toxisk encefalopati och luktöverkänslighet.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!