19 maj, 2009

Anteckningar från Medical Microbiology; Patrick R. Murray; Kap 49 Mechanisms of viral pathogenesis
Virus orsakar sjukdom efter att de:
  • Korsar kroppens skyddande barriärer
  • Undkommer immunförsvaret
  • Antingen dödar viktiga celler (ex hjärnceller) eller sätter igång ett destruktivt immun & inflammatoriskt svar.
Effekten av en viral infektion bestäms av virus-värd interaktionen & värdens svar på infektionen.

Sjukdomens natur - Målorgan
- Ingångsport
- Virusets tillgång till målorganet
-Virusets vävnadstropism
- Cellers tillåtande av viral replikation
- Viral patogen (typ)
Sjukdomens Allvarlighet - Virusets cytopatiska förmåga
- Immun status
- Immunförsvarets kompetens
- Immunitet mot viruset
- Immunpatologi
- Virus inoculum storlek
- Hur lång tid det tar innan infektionen släpper
- Personens generella hälsa
- Nutrition
- Andra sjukdomar som påverkar immunstatuset
- Personens genetik
- Ålder
Immunsvaret = bästa behandlingen –> dock är det den som ofta kontribuerar till sjukdomens patogenes.
Organet som viruset angriper påverkar sjukdomens natur & symtom.
En specifik sjukdom kan orsakas av ett flertal virus ex:
-hepatit, levern
-vanlig förkylning, övre luftvägarna
-encefalit, CNS
Många virus kodar för aktiviteter (virulensfaktorer) –> främjar virala replikationen, virala transmissionen, tillgång & uppbindningen av viruset till målorganet eller flykten av viruset från immunförsvaret. Dessa faktorer behöver ej vara esenssiella för virustillväxt i vävnadskultur men de behövs för att viruset ska kunna överleva inuti värden.
Om viruset förlorar dessa faktorer så resulterar det i virusförsvagning. Många utav de levande virusvaccinerna är just försvagade virusstammar.
Denna del kommer att handla om viral sjukdom vid den cellulära nivån (cytopatogenes), vid värdnivån (sjukdoms mekanism) samt populationsnivån (epidemiologi & kontroll)

Grundläggande stegen i virala sjukdomen

Viral sjukdom i kroppen utvecklas i ett flertal definierade steg, se nedan
Progression av Viral sjukdom
1. Acquisition (ingång i kroppen)
2. Infektionens början vid primära området
3. En inkubationsperiod, när viruset är förökat & kan spridas till ett sekundärt område
4. Replikation i målorganet –> orsakar sjukdomens karaktäristiska tecken
5. Immunsvar som begränsar & deltar (immunpatogenes) i sjukdomen
6. Virus produktion i en vävnad som utsöndrar viruset till andra människor för smitta
7. Resolution eller persistent infektion/kronisk sjukdom

Inkubationsperioden kan vara asymtomatisk eller ge upphov till de icke specifika tidiga symtomen –> kallas prodrome. Sjukdomens symtom orsakas av vävnadsskadan & de systemiska effekterna orsakade av viruset & möjligtvis immunsystemet. Dessa symtom kan fortsätta genom tillfrisknandet medans kroppen reparerar skadan. Personen utv. vanligtvist ett minnessvar för framtida skydd mot detta virus.
Fortsättning följer...
Categories:

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!