21 september, 2017Obstipation, förstoppning definieras som en eller flera avvikelser från vederbörandes normala tarmrytm:

 • Avföringen kommer för glest, 3 gånger per vecka eller glesare
 • Avföringen är för hård och besvärlig att klämma fram
 • Själva tarmtömningen upplevs som blockerad och mer eller mindre ofullständig
Är patienten yngre än 40 år behöver man knappast överväga cancer, är patienten äldre än 40 år måste man alltid överväga cancer; ju äldre patient desto mer tvingande. 

Patienten är yngre än 40 år:


Funktionell förstoppning 

Anamnes /symtom

Förstoppning hos personer yngre än 40 år är fr det allra mesta funktionell. Av någon anledning har tarmen kommit "ur rytm". Patienten söker för att hon upplever situationen som besvärlig och / eller för att hon är orolig. Hon förnekar andra GI-symtom, frånsett kanske lite distorsion och småknip när tarmen fyller på. Vikten är oförändrad och det föreligger inte andra signifikanta sjukdomssymtom.
Man kan även få illamående / kräkningar. Diarré (lös avföring som passerar hindret).

Några orsaker bakom förstoppning:


 • Tarmpolyper
 • Analfissurer
 • Hemorrojder
 • Strikturer
 • IBS
 • Rektal prolaps
 • Rektocele
 • Anismus (Den yttre analsfinkern kontraheras istället för att relateras när pat krystar)
 • Hirschsprungs sjukdom (medfödd avsaknad av nervganglion i en del av tarmen vilket leder till spastisk förträngning i den delen, man får en dilatation proximalt om den förträngningen)


Denna "funktionella" symptombild kan även ha helt eller delvis specifika icke-proktologiska orsaker som:

 • Läkemedelbiverkan; opioider, hostmedicin, psykofarmaka.
 • Hypotyreos
 • Hypercalcemi
 • Hypokalemi
 • Debuterande diabetes med dehydrering
 • Anorexi
 • Depression
 • Myom
 • Cystor
 • Ändrad mathållning
 • Immobilisering
 • Bäckenbottendysfunktion

Undersökning

Habituell vikt. Normal bukstatus samt rektoskopi. För att utesluta andra orsaker bakom förstoppningen tas en provpanel. 

-B-hematologi
-SR
-Leverprover
-Elstatus
-S-kalcium
-TSH
-F-Hb
-B-glukos
-Urinsticka

Åtgärd

Förskrivning av lämplig bulkmedel med gradvis utsättning efter 3 veckor. Följ upp med ett telefonsamtal om 5 veckor. I de allra flesta fall är proverna normala och avföringsrytmen normaliserad. Patienten kan då släppas.

-Motion
-Ökad fiberintag, mogna päron, plommon.
-Ökad vätskeintag (Undvik dock te, mer kaffe)


Patienten är äldre än 40 år


Cancer Coli

När en patient är över 40 år och söker för nytillkommen förstoppning måste diagnostiken primärt inriktas på cancer coli som kan vara lömsk symtomfattig. Utöver cancer kan patientens förstoppning givetvis vara funktionell eller orsakas av någon av de omständigheter som beskrivs ovan. 

Undersökning

I princip alltid kolonröntgen eller koloskopi samt rektoskopi. Om man misstänker funktionell genes kan man använda samma behandlingsprincip som ovan. 20 september, 2017


Pertussis, även känd som kikhosta, är en smittsam andningsrelaterad sjukdom. Den orsakas av en bakterie som heter "Bordetella pertussis". Dessa bakterier fäster på cilier (små, hårliknande förlängningar, även kallade flimmerhår) som finns längst med de övre luftvägarna. Bakterierna utsöndrar toxiner (gifter) som skadar cilia och bidrar till att det övre luftvägarna svullnar.

Kikhostan orsakar en okontrollerbar, kraftig hosta som oftast gör det svårt att andas. Efter många hosattacker, behöver individen med kikhosta ta djupa andetag som resulterar i ett "kiknande" ljud. Kikhosta kan drabba alla åldersgrupper, men kan vara väldigt allvarligt, även dödligt, för barn under 1 år.

Det bästa sättet att skydda sig mot kikhosta är genom att vaccinera sig. Dock ger inte vaccinet ett 100% skydd och när kikhostan sprids i samhället så föreligger det en risk att även en fullt vaccinerad individ, oavsett ålder, kan bli smittad. Dock brukar infektionen vara mildare om man är vaccinerad.

Smittovägar

Kikhosta är en väldigt smittsam sjukdom som endast finns hos människor. Den sprids från person till person. Vanligen via hosta / nysningar eller vid tät kontakt med förlängd tid i samma andningsrum. Många barn som smittas med kikhosta får det av äldre syskon, föräldrar eller vårdgivare som möjligen inte ens har kännedom om att de har sjukdomen.

Infekterade människor är mest smittsamma ungefär 2 veckor efter att hostan har brutit ut men kan smitta upp till 6 veckor. Antibiotika kan förkorta tiden som patienten är smittsam.
Man blir vanligtvis immun mot infektionen men denna avtar med tiden, därför kan man komma att bli smittad igen i ett senare skede av livet. I de fallen får man mildare symtom. Nuförtiden vaccinerar man barn via barnhälsovården (BVC). Man får 3 doser (Vid 3, 5 och 12 månaders ålder). Vid 5-6 års åldern erbjuds en boosterdos samt vid 14-16 års åldern.

Symtom

Symtom vid kikhosta brukar vanligtvis utvecklas inom 5-10 dagar från det att man har blivit exponerad. Hos vissa utvecklas dock inte symtomen förrän efter 3 veckor.


Tidiga symtom

Sjukdomen börjar vanligtvis som en förkylning och ge upphov till hosta och/ eller feber. Hos spädbarn kan hostan vara minimal eller inte ens finnas där. Spädbarn kan även ha andningsuppehåll varför kikhosta är farlig hos denna grupp. Ungefär hälften av spädbarnen under 1 år som får sjukdomen behöver sjukhusvård.

De tidiga symtomen kan vara i 1-2 veckor och inkluderar:

-Rinnande näsa

-Låggradig feber

-Lätt hosta

-Andningsuppehåll (hos spädbarn)

Sjukdomen börjar således som en vanlig förkylning och därför misstänks inte denna åkomma förrän de mer allvarliga symtomen uppträder.

Sena symtom

Efter 1-2 veckor och medan sjukdomen utvecklas börjar de traditionella kikhosta-symtomen, vilka inkluderar:

-Paroxysms (anfall) av hostattacker som följs av ett kiknande ljud

-Kräkning under / efter hostanfallen

-Utmattning efter hostanfallen

-Barn kan bli svullna runt ögonen och få blödningar i ögonvitan (subkonjuktivala blödningar)

Kikhosta kan orsaka kraftig och snabb hosta, om och om igen tills luften tar slut i lungorna. När luften tar slut tvingas man att inhalera med ett högt "kiknande" ljud. Denna extrema hosta kan orsaka kräkning och utmattning. Mellan anfallen mår man dock relativt bra. Hostanfallen förvärras ju längre sjukdomen fortskrider, kan bli värre nattetid och vid matintag och hålla på i upp till 10 veckor. I kina kallas kikhosta för "100 dagars hostan".

Det är viktigt att veta att många spädbarn med kikhosta, hostar inte alls. Istället utvecklar dessa barn andningsuppehåll vilket får dem att bli blåfärgade.

Komplikationer spädbarn:

-Lunginflammation

-Andningsuppehåll

-Krampanfall

-Encephalopati (Sjukdom i hjärnan)

-Öroninflammation

-Försämring av astmasymtom

-Dödsfall förekommer

Komplikationer hos tonåringar / vuxna:

-Viktnedgång

-Svimning

-Revbensfraktur (pga den svåra hostan)

Utredning

-Anamnes / status (klinisk undersökning)

-Nasopharynxodling (låg sensivitet)

-PCR på aspirat (Bättre sensivitet)

-Blodprov (Leukocytos med relativ lymfocytos)

Behandling

Tidig antibiotikabehandling är viktig för att minimera komplikationsrisken samt smittsamheten. Det är osannolikt att behandling har någon effekt efter 3 veckors sjukdom eller när hostan har börjat. Däremot kan man minska på smittorisken vilket är fördelaktigt om det finns spädbarn i omgivningen. Smittsamheten minskar efter 2 dygns antibiotikabehandling. Ovaccinerade barn under 1 år bör ges antibiotika i preventivt syfte.

Antibiotika:

Barn: Ery-Max (Erytromycin) 40 mg / kg x 2 i 7-10 dagar till små barn,

Vuxna: Ery-Max 250 mg 2 x 2 i 7-10 dagar.

Exponerade barn < 6 månader : Ge antibiotika utan att invänta provsvar.

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!